Борче Стаменов, Донирај компјутер

„Донирај компјутер“ e иницијатива за рециклирање и спојување на делови од компјутери којa обезбеди компјутери на над стотина ученици кои немаа уред за следење на онлајн наставата. За идејата, реализацијата, предизвиците и успехот на иницијативата на ENGAGE 2021 ќе зборува Борче Стаменов.

“Donate a computer” is an initiative dedicated to recycling and connecting parts of computers that provided PCs to over a hundred students who did not have a device to follow online classes. Borche Stamenov will speak about the idea, execution, challenges and success of the initiative at ENGAGE 2021.