Алвин Салимовски

Алвин Салимовски e директор во ОУ “Браќа Рамиз-Хамид“, Шуто Оризари-Скопје и основач и претседател на Здружението за мултиетничко музичко образование Roma Rock School.

Roma Rock School е здружение на граѓани основано во мај 2017, но како идеја  постои од поодамна. Главната мотивација за основање на ова здружение  е неспорниот музичкиот талент на Ромите како заедница.

Но покрај тоа што Ромите се музички талентирана заедница, сепак бројот на музички образовани Роми, за жал е многу мал. Токму тоа е и една од главните цели на  Roma Rock School – зголемување на бројот на музички образовани Роми.

Познато е дека Ромите својот музички талент го изразиле во многу музички правци, но досега никогаш не е направен спој помеѓу рок, хеви метал , прогресив рок и традиционален ромски мелос. Фокусот на Roma Rock School е токму тоа – да создаде еден сосема нов правец во музиката.

///ENG///

Alvin Salimovski is principal at “Brothers Ramiz-Hamid” Elementary School in Shuto Orizari – Skopje, as well as the founder and president of the Association for multiethnic musical education “Roma Rock School”.

Roma Rock School is a citizen association founded in May 2017, but as an idea it exists longer. The main motivation behind it is the undeniable talent of the Roma society.

But, even though Roma people are a musically talented society, the number of them who are musically educated is unfortunately very low. That is exactly one of the main goals of Roma Rock School – to increase the number of musically educated Roma youngsters.

It is well known that the Roma people have expressed their talent in many musical genres, but no one has fused rock, heavy metal, progressive rock and traditional Roma melodies. Roma Rock School wants to create a completely new musical genre.