Yigit Goktug Torun

Yigit Goktug Torun is a third-year Political Science and International Relations student at Bogazici University. He is an advocate for academic autonomy and freedom of speech; hence he attended the Bogazici University protests and took part in the student initiatives founded during the movement.

Јигит Гоктуг Торун е студент во трета година на политички науки и меѓународни односи на Универзитетот Богазичи. Тој е поборник за академска автономија и слобода на говор; оттука има присуствувано на протестите на Универзитетот Богазичи и учествувал во студентските иницијативи основани за време на движењето.