Импров група „Настап“

Импров групата „НАСТАП“ се бави со играње на театарски игри во форма на забавно шоу.

Импровизаторската театарска група „Настап” ја сочинуваат седум членови и тоа: Тони Денковски, Григор Јовановски, Дамјан Цветановски, Сергеј Димовски, Мартин Манев, Андреј Цветановски и Димче Николовски – Димсата.

Импровизацијата е создавање или играње нешто спонтано или создавање од нешто што е достапно во околината. Импровизацијата, во изведувачките уметности е настан кој се случува без посебна подготвеност по некакво сценарио. Способноста за импровизација може да се употреби во разни дисциплини, низ сите уметнички, научни, физички, формално или неформално образовни дисциплини

Театарската импровизација е корисна вежба за развивање на актерската креативност, довербата во партнерот и можност за развивање на конкретни секојдневни и несекојдневни драмски ситуации.

Импровизацијата не само што е корисна за актерите, често се применува и во психологијата како вежба со која им се помага на луѓето кои се постојано под притисок при работа. Овозможува да се самоспознаеме и да се сетиме колку всушност е убаво кога се препуштаме на моменталната креативност во секојдневните човечки ситуации.

///ENG///

“Nastap” acts out theatre games in the form of an entertainment show.

The improvisational theatre group “Nastap” are: Toni Denkovski, Grigor Jovanovski, Damjan Cvetanovski, Sergej Dimovski, Martin Manev, Andrej Cvetanovski and Dimce Nikolovski – Dimsata.

Improvisation is creating or playing something spontaneous, or creating something that is available to the surrounding. Improvisation in the performing arts is an event that happens without special preparation according to a scenario. The ability for improvisation can be used in many disciplines, through all the artistic, scientific, physical, formal or informal educational disciplines.

Theatre improvisation is a useful exercise useful for the actors, and is often used in psychology to help people who are under pressure at work. It helps us discover ourselves and feel how good it is to let yourself to the current creativity in everyday human situations.