Иван Мицков, coolinari.mk

Кулинари.мк е онлајн дестинација преку која може да ги запознаете учениците -готвачи од СУГС „Лазар Танев“, да ги прочитате нивните биографии, да се запознаете со работата која што ја работат за време на нивните активности во училиштето и надвор од него. Овој начин на промоција на учениците им овозможува голема себе промоција за полесно пласирање на пазарот на трудот. Кулинари.мк е модерен начин на прикажување на работата на учениците преку нај различни проекти на кои учествуваат и постепениот напредок кој што го имаат.