2021 Registration will open soon!

Registration for the ENGAGE conference is on the questionnaire below. Please register only if you plan to attend the event. Those who will not be able to apply while the registration is open, can follow the conference via video stream.

__________________________________________________________________________________________

Пријавувањето за ENGAGE конференцијата е на прашалникот подолу. Ве молиме да се пријавите само доколку планирате да присуствувате на настанот. Оние кои нема да успеат да се регистрираат додека е отворена регистрацијата, ќе можат да го следат настанот преку видео стрим.